POSOM

Psykiskt Och Socialt Omhändertagande i samband med olyckor och katastrofer

Kontakt: POSOM Härjedalen 0680-161 00

Vårt moderna samhälle är sårbart och orsaken till detta är flera.

Här kan nämnas bland annat att fler personer bor i tätorter och vi har en förändrad familjesocial struktur.

Människor har idag en ökad geografisk rörlighet i världen och de färdas med olika typer av fortskaffningsmedel. Antalet transporter med varor och människor efter våra vägar har ökat.

Många människor kan komma att drabbas vid en och samma olycka antingen som skadad eller som anhörig/vän till den skadade.

Allt detta ställer krav på social hjälp och stödfunktioner och ökar behovet av en organisation som kan träda i verksamhet vid inträffade händelser såväl i fred som under beredskap och krig.

Härjedalens kommun har därför upprättat en kommunal organisation för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd.

POSOM:s uppgift är att hjälpa då samhällets resurser ej räcker till för att klara ett bra omhändertagande av personer som drabbats av olycka.

POSOM:s samordningsgrupper finns i kommunens tätorter.

POSOM:s mål:

Målet för det psykiska och
sociala omhändertagandet av
drabbade människor vid olyckor
och katastrofer är att förebygga
psykisk ohälsa på sikt.

I POSOM ingår:

Räddningstjänst
Socialtjänst
Polis
Kyrka
Förskola/skola
Sjukvård
Hemvärn/Frivilligorganisationer

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-12-30 13.24
av Helena Lindell