1. Förutsättningar för rätt till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt bli självförsörjande. Det innebär bl.a. att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och acceptera de åtgärder som Arbetsförmedlingen erbjuder, samt att även på egen hand aktivt söka arbete. I de fall en sökande kan söka andra bidrag ska han/hon göra det. Exempelvis ska föräldralediga i första hand ta ut föräldrapenning (du har dock rätt att spara 28 dagar) och den som har rätt till bostadsbidrag ska söka sådant. Är du inte arbetsför måste du vara sjukskriven och uppvisa ett läkarintyg som styrker detta.

Ekonomiskt bistånd för ungdomar

När en ungdom har avslutat sina gymnasiestudier så upphör föräldrarnas försörjningsskyldighet. Föräldraansvaret gäller när den unge deltar i gymnasiestudier, men max tills denne fyllt 21 år. Om ungdomen är över 18 år och väljer att hoppa av från gymnasiet upphör föräldrarnas försörjningsansvar. Skulle denne åter börja studera på gymnasiet innan denne fyllt 19 år är föräldrarna åter försörjningsskyldiga.

Som student får den unge sitt sista studiebidrag i slutet av juni månad. När den unge tar studenten i juni gäller föräldrarnas försörjningsansvar hela juni månad. Ungdomen har rätt att ansöka om försörjningsstöd för egen del tidigast från den 1 juli.

För att ungdomen ska ha rätt till försörjningsstöd är det viktigt att denne direkt efter avslutade studier anmäler sig vid arbetsförmedlingen. Om den unge är arbetsför är viktigt att denne aktivt söker arbeten och kan påvisa detta. I annat fall krävs handlingar som styrker varför denne inte kan söka arbete.

Studerande

Grundregeln är att vuxna studerande skall försörja sig genom studiemedel, ej genom ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd ska i princip inte utgå till studerande som i övrigt är arbetsföra. Detta då den studerande inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Vid planerade studieuppehåll är det viktigt att den studerande i god tid söker ett avlönat arbete. Det är viktigt att den studerade på studieuppehållets första dag anmäler sig vid arbetsförmedlingen, om denne fortfarande är arbetslös.
 

Egenföretagare

Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd inte bör utgå till att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera skulder som uppkommit i sådan verksamhet. Om en företagare söker bistånd på grund av att företaget inte lönar sig, kan dennes ansökan avslås med hänvisning till att den enskilde kan avyttra sitt företag och då ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Om ekonomiskt bistånd bedöms kunna beviljas ska detta utgå under högst tre månader. Därefter är det företagarens ansvar att visa för socialtjänsten att företaget är så lönsamt att det ger framtida självförsörjning. Om inte avslås ansökan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-01-07 16.37
av Elin Lemon