Idrottspris och idrottsstipendium

ReglementePDF (pdf, 13.4 kB) för kommunens idrottrotspris och idrottsstipendium.

Idrottspris

Härjedalens kommuns idrottspris är avsett att uppmärksamma årets
idrottsprestation av utövare tillhörande en förening i Härjedalen eller
utövare bosatta i Härjedalen. Priset kan även tilldelas idrottsledare/tränare i Härjedalen som under året varit särskilt framgångsrik.

Idrottspristagare, en eller flera, utses av Nämnden för Bildning, Fritid och
Kultur. Nämndens beslut kan ej överklagas. Beslut skall motiveras.
Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur bestämmer tidpunkt och
formerna för prisets utdelning.

Idrottspriset uppgår för varje år till 10 000 kr så länge ej kommunfullmäktige
anvisar annat.

Idrottsstipendium

Idrottsstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull idrotts- prestation. Stipendiet skall användas till förmån för stipendiatens vidare utveckling inom sin idrottsgren t ex träningsläger, utrustning eller liknande.

Stipendiaten skall tillhöra och tävla för förening som har sitt säte inom Härjedalens kommun. Idrottsstipendiet skall sökas för egen räkning och kan endast erhållas en gång om icke synnerligen starka skäl till annat föreligger.

Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur skall på lämpligt sätt informera allmänheten vid vilken tidpunkt ansökan om idrottsstipendium skall vara inlämnad för att kunna prövas av nämnden.

Idrottsstipendiet uppgår för varje år till 5 000 kr så länge ej kommunfullmäktige anvisar annat.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-09-17 14.45
av Anna Elfqvist