Kungörelser 

Övrig info om planer

Se här

KUNGÖRELSEDELGIVNING
Härjedalens kommun, miljö- och byggnämnden, har tagit ett ordförandebeslut i brådskande ärenden. Beslut gäller rivning av kvarstående byggnadsverk på fastighet Smeden 7, Älvgatan 10, 84232 Sveg.

På grund av att fastighet ägs av oskiftat dödsbo, vars ägare är okända för kommunen, meddelas beslut enligt 47 samt 49 §§ delgivningslagen (2010:1932). Beslut finns anslaget på kommunens anslagstavla i medborgarhuset, Sveg.

Upplysningar lämnas av William Wennerkvist 0680-163 64.

Sveg 2017-08-10

Miljö- och byggnämnden

 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR BRUKSVALLARNA-RAMUNDBERGET- MITTÅDALEN-MESSLINGEN
Upprättad: Juni 2017, MB 2015-300

Enligt plan- och bygglagen 3 kap 13 § ska kommunen kungöra utställningen av planförslaget före utställningstidens början. Kommunen ska skicka gransknings-handlingarna och kungörelsen till länsstyrelsen, kommuner och kommunala organ.

Kommunen ska anslå kungörelsen på kommunens anslagstavla och införa den i en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå var utställningen äger rum samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.

Planens syfte är att:
Syftet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) är att kommunen ska erhålla en god och genomtänkt planberedskap för de närmaste årtiondena men som även ska skapa möjligheter för omständigheter och exploateringar som idag är oförutsägbara. Det är även viktigt att näringarna som verkar idag fortsättningsvis värnas och att de befintliga företagens utvecklingsmöjligheter tillvaratas.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida:
www.herjedalen.se/kommunalservice/byggabo/samhallsplanering/oversiktsplaner

Den som vill yttra sig över planen kan göra det skriftligen till Härjedalens kommun:

Miljö- och byggnämnden, Medborgarhuset, 840 80 Sveg, eller via e-post; miljo.bygg@herjedalen.se.

Märk brev/mail med diarienummer: MB 2015-300

Senast 28 september 2017 ska synpunkter ha inkommit till kommunen.

Frågor besvaras per telefon av Elise Nilsson 0684-167 21 och Britt-Mari Nordstrand 0680-161 42.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN I HÄRJEDALENS KOMMUN


NYA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER
Härjedalens kommun har tagit fram förslag till nya renhållningsföreskrifter.
Se förslagPDF (pdf, 564.8 kB)

Se minnesanteckningar från möte i Lofsdalen angående nya hämtområden 8 juni.
MinnesanteckningarPDF (pdf, 112.7 kB)
PresentationPDF (pdf, 1.4 MB)

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Härjedalens kommun har reviderat lokala ordningsföreskrifter se föreskrifternaPDF (pdf, 162.6 kB)

Revideringen gäller en utökning av geografiska områden där förtäringsförbud råder mot alkoholhaltiga drycker i Sveg och på Vemdalsskalet, området runt Vemdalsskalets Torg, vägar och parkeringar bort mot Sörgårdarna. Kartor finns i föreskrifterna.

Renhållningsföreskrifterna är en del av renhållningsordningen för avfallshanteringen inom kommunen. De största förändringarna i förslaget till nya renhållningsföreskrifter är att ett flertal områden förändras från B-områden till A-områden samt att förutsättningarna för slamtömning förändras.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-08-08 09.06
av Kicki Hallgren