Livsmedel

Allmän information till dig som bedriver eller planerar livsmedelsverksamhet.

Anmälan om registrering.

Livsmedelsanläggningar skall registreras. Det kan t ex vara butiker, restauranger, caféer.  För verksamheter som omfattas av registrering gäller att verksamheten får påbörjas tio arbetsdagar från det att anmälan om registrering gjorts. Läs gärna igenom vårt informationshäfte "Driva livsmedelsföretag" om du planerar att starta eller överta en verksamhet. Häftet finner du längst ner på sidan.

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning.

Gäller animalieanläggningar exempelvis styckerier och mejerier.

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet.

Finns planer på att ändra en befintlig livsmedelslokal och/eller livsmedelsverksamhet skall detta anmälas muntligt eller skriftligt till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan ändring sker. Miljö- och byggförvaltningen bedömer därefter om en ny prövning av godkännandet skall ske. Om det krävs ett nytt godkännande skall ansökningshandlingar lämnas in för granskning. Om Er livsmedelsverksamhet upphör skall det anmälas till miljö- och byggförvaltningen.  

Ägarbyte.

Den som avslutar en verksamhet skall anmäla det till miljö- och byggnämnden. Den som "övertar" en anläggning (t ex restaurang) skall ansöka om godkännande alternativt anmäla registrering. Verksamheten får inte påbörjas förrän beslut om godkännande fattats alternativt att registrering har gjorts.

Avgifter.

Livsmedelskontrollen i Sverige är sedan 2007-01-01 avgiftsfinansierad. En årlig avgift tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig livsmedelskontroll. Avgift tas även ut för:

  • Prövning i ärenden om godkännande av anläggning.
  • Registrering av anläggning
  • Samt eventuell extra kontroll

Vägledning: "Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur du överklagar ett beslut

Beslut tagna av miljö- och byggnämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienumret och ärendets rubrik. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Härjedalens kommun, Medborgarhuset, 842 80 Sveg.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen om miljö- och byggnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer samt personnummer.

Egenkontroll.

Den som bedriver livsmedelsverksamhet är skyldig att utföra egenkontroll och dokumentera resultat. Egenkontrollen skall vara en plan för att uppnå bästa hantering under hela hanteringskedjan, d.v.s. en kontroll i alla led från varumottagning, förvaring, tillagning och fram till servering (=goda grundförutsättningar). Målet är säkra livsmedel, en "garanti" för såväl kund som producent. Företag som hanterar råvaror skall göra en faroanalys och identifiera kritiska styrpunkter. Visar faroanalysen att grundförutsättningarna räcker behövs ingen HACCP-plan. I annat fall skall HACCP-principerna tillämpas (faroanalys, identifiera kritiska styrpunkter med kritiska gränser, övervakningsrutiner, korrigerande åtgärder).

Övrig information

Ytterligare information se Livsmedelsverkets hemsida, http://www.slv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, under rubriken "företag"

Förenklade regler för livsmedelsföretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driva livsmedelsföretagPDF (pdf, 2.2 MB) - information till dig som ska starta eller driver en livsmedelsverksamhet.

Blanketteröppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-18 11.54
av Anneli Floberg