2018-06-26 11.13

Förslag till nya renhållningsföreskrifter för granskning

Härjedalens kommun har tagit fram förslag till nya renhållningsföreskrifter.

Renhållningsföreskrifterna är en del av renhållningsordningen för avfallshanteringen inom kommunen.

I de nya föreskrifterna föreslås att C-områden tas bort och fastigheter belägna utanför A- och B-områden befrias därmed från grundavgift. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare utanför A- och B-områden föreslås även i fortsättningen ges möjlighet att lämna kärlavfall till någon av kommunens återvinningscentraler, mot avgift. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som har eget kärl på annan fastighet inom kommunen förslås även kunna lämna sitt kärlavfall däri.

Vidare föreslås ändringar som förtydligar hanteringen av slam från fettavskiljare och små avlopp, inklusive fosforfällor.

Förslaget finns utställt till granskning under tiden 2018-07-05 till 2018-08-07. Föreskrifterna ställs ut för att få in allmänhetens synpunkter och finns tillgängliga på kommunens hemsida www.herjedalen.se, under Avfall och återvinning.(Länk)

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas senast 8 augusti 2018 till Härjedalens kommun, Renhållningsavdelningen, Medborgarhuset, 842 80 Sveg, eller med e-post till renhallningen@herjedalen.se.

Efter utställningen sammanställer Renhållningsavdelningen synpunkterna. Målsättningen är att föreskrifterna kan beslutas av Kommunfullmäktige under hösten 2018.

Frågor besvaras per telefon av renhållningens kundtjänst, 0680- 163 00.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-26 11.13
av Anna Elfqvist