Härjedalens kommuns officiella anslagstavla

Härjedalens kommuns officiella anslagstavla. Här finns handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

På den digitala anslagstavla anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelser till kommunfullmäktige.När mötet ägt rum tas kallelserna bort.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar

Aktuella anslag och kungörelser

Rättslig betydelse

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämnders och utskotts beslut.

Anslaget är ett viktigt besked

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet på kommunens officiella digitala anslagstavla.

Av anslaget framgår vilket sammanträde det gäller, när protokollet är justerat och när det anslagits. Det framgår även hur länge anslaget anslås (sitter uppe). Anslaget är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att överklagandetiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Var finns protokollen?

Du hittar nämndernas och kommunfullmäktiges protokoll här på kommunens anslagstavla. Kommunen publicerar inte längre protokollen med justerarnas signaturer. Publicerade protokoll är likadana som originalen, med undantaget att underskrifter saknas. Kopior av orginalprotokollen kan beställas hos kansliet.

Se protokoll

Öppettider Överförmyndaren

Överförmyndaren i Härjedalens kommun meddelar att följande öppettider gäller:

Expeditionens öppettider
Måndag-fredag kl. 9–15, stängt för lunch kl. 12–13.

Telefontid till handläggare
Måndag-fredag kl. 10–12.

Telefontid till överförmyndaren
Måndag kl. 10–12
Torsdag kl. 13–15

Den digitala anslagstavlan
Kommunen använder sedan 1 januari 2018 en digital anslagstavla.

Fakta
En ny kommunallag gäller från 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs.

Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad. Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-25 18.46
av Åsa Evertsdotter