Ventilation

Ventilationen är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla en god innemiljö i byggnader.

Enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem, ska byggnadens ägare svara för att funktionskontroll utförs, dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukstiden.

Intervallen mellan kontrollerna beror på typen av ventilationssystem och byggnadens användningsområde.

ByggnaderBesiktningsintervall
Daghem, skolor, vårdlokaler o dylikt2 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader o dylikt med från- och tilluftsventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader o dylikt med frånluftsventilation6 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader o dylikt med självdrag9 år

Om byggnadens ägare ej följer reglerna om funktionskontroll eller underlåter att åtgärda påtalade brister, kan Myndighetsnämnden förelägga ägaren att vidta åtgärder och vid behov utdöma vite.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-15 12.04
av Anneli Floberg