Planprogram Slagavallen/Fjällvidden

Samrådstid: 2018-11-08 - 2018-11-30

Planprogrammets huvudsakliga syfte är att ytterligare utreda konsekvenserna av att det i översiktsplanen redovisade området (B1) utökas mot nordväst med ca 4 ha. I översiktsplanen redovisas totalt ca 70 ha. Vidare ska planprogrammet belysa att påtaglig skada på de utpekade riksintresseanspråken inte bedöms kunna ske.

Det är i första hand påverkan på rennäringen, natur- och kulturvärden samt det rörliga friluftslivets riksintresseanspråk som ska belysas i planprogrammet och då i första hand för det nya exploateringsområdet, benämnt Fjällvidden.

I planprogrammet redovisas även hur det nya planområdet i framtiden kan sammankopplas med befintligt och framtida spårsystem. Vidare redovisas lösningar på hur tillfartsvägen till det nya exploateringsområdet samt hur VA-frågan ska lösas.

Planprogrammet omfattar hela Slagavallens bebyggelse samt område B1 i
den fördjupade översiktsplanen för Lofsdalen-Glöteområdet.

SamrådsmissivPDF (pdf, 207.3 kB)
PlanprogramPDF (pdf, 346.4 kB)
Bilaga 1, naturvärdesinventeringPDF (pdf, 3.2 MB)
Bilaga 2, planskissPDF (pdf, 2 MB)
Bilaga 3, översiktskartaPDF (pdf, 6.7 MB)
Bilaga 4, vägvalsutredningPDF (pdf, 2.4 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-12 10.55
av Maria Busk