Villkor i köpeavtal

Tomtpris beslutas av kommunfullmäktige. Härjedalens kommun tar ut en handpenning på 20 000 kronor. Om köparen inte fullföljer affären har kommunen rätt att behålla 10 000 kronor för att täcka sina ökade omkostnader för att finna ny köpare till tomten.

Den köpta tomten skall bebyggas med bostadshus för permanentboende. Byggnation ska ha påbörjats inom 9 månader från tillträdesdagen. Köpebrev utfärdas när byggnation påbörjats. Om köparen, utan kommunens medgivande, överlåter tomten innan byggnation påbörjats får köparen betala ett vite till kommunen motsvarande köpeskillingen.

Eftersom tomtköpet avser byggnation av permanentboende ska köparen folkbokföra sig på fastigheten senast 1 månad efter att slutbesiktning av byggnationen skett. Köparen får tidigast överlåta fastigheten till ny ägare två år efter tillträdesdagen, om man inte har kommunens skriftliga medgivande till annat. Om man bryter mot detta får man betala ett vite till kommunen på tomtens köpeskilling

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-02-13 11.57
av Henry Jonasson