Kungörelser 

Kungörelser m.m. som kommunen är skyldiga att anslå hittar ni nu på vår digitala anslagstavla.
Se anslagstavla

Övrig info om planer

Se här

KUNGÖRELSE
Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för vattentäkt på fastighet Vemdalens kyrkby 29:28 med flera.

Härjedalens kommun, Kommunstyrelsen, har den 24 januari 2018 beslutat (Ks § 9/2018) om interimistiskt beslut enligt 7 kap. 24 § miljöbalken mot vissa åtgärder, som då inte får ske utan tillstånd, i högst ett år inom planerat vattenskyddsområde för vattentäkter på fastighet Vemdalens kyrkby 29:28 med flera.

Besluten samt upplysningar om hur man överklagar finns tillgängligt för allmänheten på Medborgarhuset i Sveg vardagar 09:00-12:00 och 13:00-15:00 samt på kommunens hemsida: www.herjedalen.se

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen genom besvär hos Länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till Härjedalens kommun, kommunstyrelsen, Medborgarhuset, 842 80 Sveg. Överklagan måste ha inkommit senast den 16 mars 2018. Ange vilket beslut du överklagar, samt hur du vill att beslutet ska ändras.

KOMMUNSTYRELSEN I HÄRJEDALENS KOMMUN

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-13 08.46
av Anneli Floberg