Bygglov och tillstånd

Miljö- och byggnämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov och marklov och utövar tillsyn på byggnadsverksamheten i kommunen.

Behöver jag söka lov?

Se Boverkets folder
"Får jag bygga"PDF (pdf, 960.3 kB)

Hur lång är handläggningstiden?
Enligt Plan- och bygglagen ska beslut meddelas inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Om det är nödvändigt får tiden förlängas med tio veckor.
I detaljplanelagda områden går handläggningen normalt snabbare om din planerade byggnation stämmer överens med detaljplanen. Även placering av byggnaden kan påverka handläggningstiden då berörda grannar måste kontaktas om avstånd till tomtgräns är närmare än 4,5 meter.

"Enklare" ärenden behöver i allmänhet inte behandlas i nämnden utan beslut fattas av handläggare. I de fall som ett ärende skall upp i nämnden bör ärendet inlämnas i mycket god tid före sammanträdet.
Miljö- och byggsnämndens sammanträdesdagar.

Vad kostar det?
Bygglovsavgiften fastställs efter vilken typ av byggnad det är samt dess storlek. Även avvikelse från detaljplan och om grannar måste kontaktas påverkar avgiften. För exempel på avgifter klicka här

När får man börja bygga?
Bygglov ska vara beviljat och startbesked ska vara lämnat.

Naturbild

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-28 09.05
av Anna Elfqvist