Strandskydd

Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna och för att bevara ett rikt växt- och djurliv. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet.

Strandskyddet gäller alla stränder vid hav, sjöar och vattendrag oavsett storlek. I strandskyddet inkluderas även undervattensmiljön.

Inom strandskyddsområde får du inte:

• Uppföra en ny byggnad, gräva eller på annat sätt förbereda för en
  byggnad. Detta gäller även byggnad som inte är bygglovspliktig,
  till exempel friggebod eller annan komplementbyggnad. 

• Ändra användningen av en byggnad till något annat än det
  ursprungliga ändamålet.

• Utöka den privata zonen, till exempel genom att ställa upp utemöbler,
  sätta upp skylt, flaggstång, plantera gräsmatta eller rabatt med mera.

• Uppföra annan anordning, till exempel staket, brygga, väg eller  
  parkeringsplats eller något annat som försämrar tillgängligheten enligt
  allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur.

• Utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur,
  till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd.

Här är en webbutbildning från strandskyddsdelegationen där man kan bekanta sig med strandskyddsreglerna på ett lättillgängligt sätt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även läsa mer om strandskydd på www.mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lättnader i strandskyddet

Härjedalens kommun håller på med arbetet att ta fram en LIS-plan som ett tematisk tillägg till kommunens översiktsplan. Granskningshandlingar hittar du här

Syftet med det tematiska tillägget LIS till ÖP för Härjedalens kommun (2004) är att ange områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som kan stimulera den lokala och regionala utvecklingen i kommunen. Tillägget ska vara vägledande vid prövning av dispenser och upphävande av strandskyddet genom de nya särskilda skälen.

Dispens från strandskydd

Vill du göra något av punkterna ovan inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från förbudet. För att kunna få dispens måste det finnas särskilda skäl. Som särskilda skäl får du bara använda följande:

1. Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
    Ianspråktagen betyder att marken inte är tillgänglig för allmänheten,
    det vill säga att där redan ligger till exempel en campingplats eller ett
    industriområde.

2. Den aktuella platsen är väl avskild från stranden av till exempel en
    järnväg, större väg, bebyggelse eller verksamhet och saknar 
    därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.

3. Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar,
    bryggor, pirar med mera.

4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående
    verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området. Det kan
    till exempel handla om en hamn som inte kan expandera på någon
    annan plats.

5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
    angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett  
    annat mycket angeläget intresse.

Beslut

I Härjedalens kommun beslutar miljö- och byggnämnden om dispens från strandskyddet och av upphävande av strandskydd i detaljplan i de flesta fall. Efter beslut om eventuell dispens ska länsstyrelsen granska beslutet vilket gör att det kan ta ytterligare fyra till fem veckor innan någon åtgärd får påbörjas. Länsstyrelsen kan upphäva miljö- och byggnämndens beslut.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-10-02 13.47
av Belinda Härjebäck