Lov eller anmälan?

Beroende på vad det är du vill bygga krävs det antingen bygglov eller en anmälan. Observera att det aldrig behövs både lov och anmälan. Om ditt projekt kräver att lov söks ingår anmälan i den ansökan.

När krävs bygglov?

 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Fasadändring: en sådan åtgärd som ändrar byggnadens utseende, ex byte av fönster eller fasadfärg.
 • Väsentlig ändring av en byggnads användning, ex från bostad till kontor
 • Anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, exempelvis upplag, plank eller murar. 
 • För att sätta upp skyltar inom detaljplanelagt område krävs ett bygglov för skylt. Ska skylten placeras intill en väg som trafikverket ansvarar för krävs ett medgivande för uppsättande av skylt från trafikverket.
  Ska en skylt placeras utanför detaljplanelagt område ska ansökan prövas hos länsstyrelsen.

När krävs rivningslov?

 • Vid rivning av hela eller delar av byggnader inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplan krävs inget lov, men en anmälan om rivning ska göras till miljö- och byggnämnden.

När krävs marklov?

 • Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge (50 cm) inom tomt eller allmän plats samt trädfällning och skogsplantering, i huvudsak inom område avsedd för bebyggelse.

När krävs anmälan?

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • Rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område.
 • Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i en byggnad eller tomt.
 • Vid installation av eldstad, rökkanal, hiss och ventilation i byggnader samt uppförande av ett vindkraftverk.
 • En ändring av byggnad som påverkar brandskyddet eller bärande konstruktioner, ex vid ändrad planlösning.
 • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.

Innan byggstart kan ske krävs alltid, i både lov- och anmälningsåtgärder, att miljö- och byggnämnden beviljar ett startbesked.

För en- och tvåbostadshus finns enklare åtgärder och byggprojekt som är fråntagna bygglovsplikten:

Friggebod
En friggebod är en byggnad som är max 15 m2 stor och 3 m från mark till nock.  Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset och inte närmare än 4,5 m från tomtgräns. Ska den placeras närmare tomtgräns krävs grannens medgivande.
Boden ska vara ett komplement till boendet och får inte placeras någon annanstans utan bygglov. Det går att dela upp friggeboden på flera bodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga 15 m2.

Altaner
Altaner är lovfria upp till en höjd av 1,20 meter ovan mark. För altaner med en högsta höjd mellan 1,2 - 1,8 meter över ursprunglig mark ska miljö- och byggnämnden kontaktas för att göra en bedömning om altanen ger ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad och bygglov därmed krävs. Altaner med en högsta höjd mer än 1,8 meter över ursprunglig mark kräver bygglov.
Byggnadsarea ska endast inräknas för underbyggda altaner, där definitionen av underbyggd är att utrymmet under altanen är inklätt med väggar, är försedd med dörr eller annan öppning, har ett beträdbart golv samt en rumshöjd på minst 1,9 meter.

Skärmtak
Det krävs inget bygglov för att sätta upp ett eller flera skärmtak på sammanlagt 15 m2 vid en- och tvåbostadshus. Om skärmtaket hamnar närmare tomtgräns än 4,5 m måste grannen lämna sitt medgivande.

Staket, plank och mur
Det krävs bygglov för att uppföra murar och plank. Trots det finns det några undantag.
Höjden på staket, plank eller mur räknas alltid från marken på dess lägsta sida. Staket kräver normalt inte bygglov, men inom vissa områden är det inte tillåtet att sätta upp staket. För att sätta upp ett plank krävs bygglov.
En mur är en tät inhägnad och det krävs bygglov om muren är högre än 0,5 meter. Även stödmurar räknas till murar.
Tänk på att staket, plank och murar inte får placeras så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar! Samma regler gäller för häckar och buskage på din tomt.

Skyddad uteplats
Du får sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats utan bygglov om den placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Sådana plank och murar kan placeras närmare tomtgräns om grannen godkänner detta. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att planket eller muren ska vara bygglovsbefriad.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-10-10 12.00
av Belinda Härjebäck