Avgifter

Vad kostar det?

Kostnaderna bestäms enligt taxa beslutad av myndighetsnämnden. För att se denna klicka här

Exempel på avgifter

Bygglov
Nybyggnad av bostadshus med en byggnadsarea av 130 m2, två våningar:

  • Utan avvikelse från detaljplan och ej närmare tomtgräns än 4,5 m = ca 27.000 kr
  • Liten avvikelse från detaljplan = 30.000 - 34.000 kr (beroende på antalet berörda grannar)

Tillbyggnad av bostadshus med en tillkommande byggnadsarea av 60 m2, en våning:

  • Utan avvikelse från detaljplan och ej närmare tomtgräns än 4,5 m = ca 14.000 kr
  • Liten avvikelse från detaljplan = 17.000 - 20.000 kr (beroende på antalet berörda grannar)

Nybyggnad av gårdsbyggnad (garage, förråd el dylikt) med en byggnadsarea av 45 m2:

  • Utan avvikelse från detaljplan och ej närmare tomtgräns än 4,5 m = ca 5.000 kr
  • Liten avvikelse från detaljplan = 7.000 - 10.000 kr (beroende på antalet berörda grannar)

Rivningslov
Rivning av byggnad med en bruttoarea mindre än 250 m2 = ca 4400 kr
Rivning av byggnad med en bruttoarea 250 - 999 m2 = ca 8800 kr

Marklov
Avgift efter nedlagd tid (1 timme = 850 kr)

Anmälan om eldstad
ca 1100 kr

Förhandsbesked
ca 4400 kr

Strandskyddsdispens
ca 8800 kr

Sanktionsavgifter

När någon bygger eller gör andra åtgärder som kräver tillstånd enligt plan- och bygglagen, utan att söka bygglov eller göra en anmälan ska kommunen enligt lag ta ut sanktionsavgifter. Storleken på sanktionsavgiften bestäms i plan- och byggförordningen kapitel 9 och är kopplat till prisbasbeloppet. 2012 är prisbasbeloppet 44 500 kr.

Exempel på sanktionsavgifter

Nybyggnad av bostadshus, ca 175 m2 bruttoarea
Utan sökt bygglov = ca 220 000 kr
Byggt utan startbesked = 44 000 kr
Tagit i anspråk utan slutbesked = 44 000 kr
Total sanktionsavgift = ca 308 000 kr

Nybyggnad av garage, ca 50 m2 bruttoarea
Utan sökt bygglov = ca 54 000 kr
Byggt utan startbesked = 22 000 kr
Tagit i anspråk utan slutbesked = 22 000 kr
Total sanktionsavgift = ca 98 000 kr

Markarbeten
Schaktning eller fyllning inom en tomt = ca 22 000 kr
Schaktning eller fyllning inom en allmän plats = ca 55 000 kr

Rivning av bostadshus
ca 100 m2 bruttoarea = ca 99 000 kr

Installation av eldstad = ca 11 000 kr

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-01-12 10.50
av Kicki Hallgren